Tag Archives: ผลตรวจเลือดเอดส์

ข้อควรรู้ก่อนการตรวจเอดส์ ควรรู้อะไรบ้าง

ข้อควรรู้ก่อนการตรวจเอดส์ เมื่อเราพูดถึงเลือดบวก หลายคน… Read More »

อาการซิฟิลิส เบื้องต้นที่สังเกตได้จะมีลักษณะอย่างไรบ้าง

อาการซิฟิลิส เบื้องต้นที่สังเกตได้จะมีลักษณะอย่างไรบ้าง… Read More »

อยาก ตรวจเลือด เอชไอวี ตรวจเลือดบอกอะไร

อยาก ตรวจเลือด ปัจจุบันการตรวจเลือด ถือเป็นอีกวิธีการสำ… Read More »

ผลเลือด non reactive แปลว่าอะไร

ผลเลือด non reactive แปลว่าอะไร เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)… Read More »